Poly Solve 2017-03-10T11:42:18+00:00

Poly Solve

Rozpuszczalnik do rozcieńczania lakierów LACK POLYACRYL oraz LACK AKLYD

Karta techniczna

Aplikacja

Dodaj i mieszaj do uzyskania jednolitego roztworu.
W przypadku roztworów dwuskładnikowych dodaj po wymieszaniu składników.

Cechy

+ Szybkie parowanie

Dane techniczne

Opis
Mieszanina rozpuszczalników aromatycznych
Kolor
Bezbarwny
Gęstość
0,92 g/cm3
Okres przydatności do użycia
Okres trwałości podany na opakowaniu. Wyrób należy przechowywać w chłodnych miejscach i w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Opakowanie

  • 0,75 l
  • 2,5 l

Ważne informacje

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania oparów oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki, które udostępniamy na życzenie.

Okres trwałości podany na opakowaniu. Przechowywać lub transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w  temperaturze od 5°C do 35°C. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Chronić przed ekspozycją w ekstremalnych temperaturach.

Produkt i jego opakowania, nawet puste, nie mogą być uwalniane do środowiska; nie wylewać pozostałości farby do cieków wodnych oraz nie usuwać z odpadami komunalnymi; stosować odpowiednie pojemniki na odpady. Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Podane dane mogą nieznacznie różnić się dla różnych kolorów jak również z tytułu normalnych odchyłek produkcyjnych

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie mają charakteru wyczerpującego. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego sprawdzenia bezpieczeństwa technicznego, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, robi to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stan produktu lub za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takiego nieodpowiedzialnego użycia produktu. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać modyfikacjom w procesie poszerzania naszych doświadczeń i polityki ciągłego rozwoju produktu.