Reverse Eco 2017-02-28T12:33:10+00:00

Reverse Eco

Obojętny dla żelkotu środek do usuwania farb antyporostowych (antyfulingów).
REVERSE ECO jest produktem ekologicznym na bazie wody, nie zawiera substancji toksycznych. Usuwa bez uszkodzeń, zarówno jedno jak i dwuskładnikowe farby z każdej powierzchni.

Karta techniczna

Aplikacja

Nanosić za pomocą pędzla, wałka lub szpachelki na grubość 2-3 mm.
Poczekać na odrywanie starej farby z podłoża (może to potrwać od kilku minut do kilku godzin, w zależności od grubości i rodzaju usuwanej powłoki). Następnie zeskrobać wszystko szpachelką.
Na końcu umyć i przepłukać wodą z mydłem.
Aby całkowicie usunąć wszystkie warstwy farby może wystąpić potrzeba kilku aplikacji.

Cechy

+ Produkt jest neutralny dla żelkotów.

+ Ze względu na swój neutralny charakter, agresywne działanie REVERSE Eco jest osłabione.

Dane techniczne

Opis
Preparat do usuwania starych powłok malarskich
Powierzchnia
Laminat, Stal, Aluminium, Drewno
Kolor
Jasnozielona żelatyna
Gęstość
1,25 g/cm3
Grubość powłoki
2-3 mm
Rozcieńczalnik
Czyszczenie ACE SOLVE
Wydajność
2 m²/l
Okres przydatności do użycia
2 lata

Opakowanie

  • 1 kg
  • 5 kg

Ważne informacje

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania oparów oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki, które udostępniamy na życzenie.

Okres trwałości podany na opakowaniu. Przechowywać lub transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w  temperaturze od 5°C do 35°C. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Chronić przed ekspozycją w ekstremalnych temperaturach.

Produkt i jego opakowania, nawet puste, nie mogą być uwalniane do środowiska; nie wylewać pozostałości farby do cieków wodnych oraz nie usuwać z odpadami komunalnymi; stosować odpowiednie pojemniki na odpady. Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Podane dane mogą nieznacznie różnić się dla różnych kolorów jak również z tytułu normalnych odchyłek produkcyjnych

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie mają charakteru wyczerpującego. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego sprawdzenia bezpieczeństwa technicznego, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, robi to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stan produktu lub za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takiego nieodpowiedzialnego użycia produktu. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać modyfikacjom w procesie poszerzania naszych doświadczeń i polityki ciągłego rozwoju produktu.